Blog Tomasza Dajczaka

Najnowsze artykuły

O niepotrzebnej reformie Wielkiego Tygodnia A.D. 1955

Moje spo­strze­że­nia po Tri­du­um Pas­chal­nym według ksiąg sprzed refor­my w 1955 roku.

Kreacjonizm młodoziemski: o argumencie fałszywego tropu

Wbrew temu, co się powszech­nie sądzi, Kościół wciąż uzna­je Księ­gę Rodza­ju za histo­rycz­ną (cho­ciaż oczy­wi­ście nie według współ­cze­snych kry­te­riów nauko­wych) […]

Księga żywota i cudów brata Idziego: Rozdział II

W któ­rym brat Idzi wyja­śnia co ozna­cza być patrio­tą

O likwidacji Wielkiego Postu

Okres litur­gicz­ny nazy­wa­ny Wiel­ki Postem nie tyl­ko nie jest wiel­ki, ale nawet nie jest postem.

Księga żywota i cudów brata Idziego: Rozdział I

W któ­rym Duch Świę­ty powo­łu­je bra­ta Idzie­go i w świat iść mu każe.

Trzech Króli: K+M+B czy C+M+B?

Od paru lat panu­je dzi­wacz­na moda na pisa­nie na drzwiach w świę­to Trzech Kró­li zna­ków C+M+B

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Życze­nia i muzycz­ny upo­mi­nek 🙂

Płaskoziemstwo, czyli smutne efekty nieuctwa

Są na świe­cie osob­ni­cy wie­rzą­cy w to, że Zie­mia jest pła­skim dys­kiem o śred­ni­cy oko­ło 25 tysię­cy kilo­me­trów.

Jedyny słuszny sposób składania koszul

Ide­al­ny spo­sób skła­da­nia koszul, by nie pognio­tły się w waliz­ce lub sakwie rowe­ro­wej

Olej rzepakowy jednak niezdrowy?

Jakieś dwa lata temu moje nega­tyw­ne nasta­wie­nie do rze­pa­ku zła­god­nia­ło. Chy­ba przed­wcze­śnie.