Blog Tomasza Dajczaka

Jest pewien strój, w któ­rym każ­dy wyglą­da dobrze, nie­za­leż­nie od płci i syl­wet­ki 🙂

Czytaj dalej

Więk­szość ludzi ubie­ra się źle. Wystar­czy rozej­rzeć się na uli­cy, w teatrze, koście­le czy urzę­dzie albo włą­czyć tele­wi­zor. Jakie są tego przy­czy­ny i czy jest nadzie­ja na popra­wę sytu­acji?

Czytaj dalej