Blog Tomasza Dajczaka

Trzech Króli: K+M+B czy C+M+B?

Od paru lat panu­je dzi­wacz­na moda na pisa­nie na drzwiach w świę­to Trzech Kró­li zna­ków C+M+B zamiast nor­mal­ne­go K+M+B. Co wię­cej, nawet nie­któ­re oso­by duchow­ne twier­dzą, że for­ma K+M+B jest błęd­na, bo lite­ry te nie są pierw­szy­mi lite­ra­mi imion Trzech Kró­li a skró­tem od „Chri­ste man­sio­nem bene­di­cat” czy­li „Chry­ste bło­go­sław dom”.

Czy to praw­da? Oczy­wi­ście, że nie. Trud­no o więk­szą bzdu­rę.

Zna­cze­nie liter pisa­nych na drzwiach okre­śla­ne jest przez modli­twę w obrzę­dzie bło­go­sła­wień­stwa kre­dy. Zaglą­da­my więc do rytu­ału rzym­skie­go i czy­ta­my to, co na obraz­ku.

Dla nie­wła­da­ją­cych pod­sta­wa­mi łaci­ny ośmie­li­łem się prze­ło­żyć na kola­nie:

Pobło­go­sław Panie Boże tę kre­dę, aby była ku zba­wie­niu rodza­ju ludz­kie­go, i przez wezwa­nie Twe­go świę­te­go imie­nia spraw, aby ci któ­rzy ją wezmą lub napi­szą nią na drzwiach swo­ich domów imio­na świę­tych Two­ich Kac­pra, Mel­chio­ra i Bal­ta­za­ra przez ich wsta­wien­nic­two i zasłu­gi, zdro­wie cia­ła i opie­kę dla duszy otrzy­ma­li. Przez Chry­stu­sa Pana nasze­go.

Jak widać mądrość ludo­wa w peł­ni odpo­wia­da tek­sto­wi litur­gicz­ne­mu.

A co z „Chri­ste man­sio­nem bene­di­cat”? Otóż wszyst­ko wska­zu­je na to, że to jest to wyja­śnie­nie wykon­cy­po­wa­ne na siłę przez postę­pow­ców nie wie­rzą­cych w ist­nie­nie Trzech Kró­li. Oprócz bra­ku pokry­cia w rytu­ale rzym­skim i źró­dłach star­szych niż kil­ka­na­ście lat docho­dzi poważ­ny argu­ment lin­gwi­stycz­ny. Otóż wyraz „man­sio” prak­tycz­nie nie wystę­pu­je ani w łaci­nie biblij­nej ani kościel­nej. Dom to w łaci­nie biblij­nej „domus” i wyraz ten w samym tyl­ko mia­now­ni­ku poja­wia się w Wul­ga­cie ponad 500 razy . Wyraz „man­sio” (miesz­ka­nie) wystę­pu­je zale­d­wie 5 razy, w tym w zna­nym wer­se­cie z Ewan­ge­lii Jano­wej „in domo Patris mei man­sio­nes mul­tae sunt” (w domu Ojca mego jest wie­le miesz­kań).  Każ­dy mają­cy na myśli dom użył­by w pierw­szym odru­chu sło­wa „domus”, więc inskryp­cja na drzwiach brzmia­ła­by „C+D+B” a nie „C+M+B”.

Tak więc pisze­my „K+M+B”. Koniec i bom­ba, kto pisze „C+M+B” ten trą­ba 🙂

  • xkb, 3 stycznia 2018, 23:38

  Odpowiedz

  A Kac­per po łaci­nie to nie przy­pad­kiem „G„asparus? 🙂

   • Piotr, 4 stycznia 2018, 10:37

   Odpowiedz

   … no to przyj­mu­jąc, że Gaspa­rus — to by „trza” było napi­sać KGB 🙂 🙂 — to może kra­kow­skim tar­giem zapro­po­nuj­my CIA, albo cho­ciaż FBI?

    • Piotr, 4 stycznia 2018, 10:38

    Odpowiedz

    …a już w osta­tecz­no­ści ABW 🙂

  1. Odpowiedz

   Owszem, dla­te­go fani łaci­ny mogą pisać G+M+B

  • Prawie pięćdziesiątlatek, 6 stycznia 2018, 16:33

  Odpowiedz

  Day­czak, jeśli twier­dzisz że od paru lat to ja powi­nie­nem cho­dzić do żłob­ka.

  • ciekawski, 6 stycznia 2018, 19:46

  Odpowiedz

  Moż­na pro­sić o źró­dło tego obraz­ka? To zna­czy gdzie mogę zna­leźć peł­ny tekst Ritu­ale Roma­num sprzed sobo­ru, bo wrzu­ce­nie w Google­’a dopro­wa­dzi­ło mnie tyl­ko do reklam, żeby całą księ­gę kupić albo do frag­men­tów o egzor­cy­zmach?

  • dk. Tomasz, 6 stycznia 2018, 22:07

  Odpowiedz

  Uży­wać w litur­gii nale­ży naj­now­szych ksiąg, a w naj­now­szych Obrzę­dach Bło­go­sła­wieństw nie ma ani sło­wa o KMB, za to o CMBJMJ a i owszem. Nie wpro­wa­dzaj­cie ludzi w błąd. KMB to star­sza tra­dy­cja zwią­za­na z for­mu­łą bło­go­sła­wień­stwa z Rytu­ału Rzym­skie­go (w któ­rej wspo­mi­na się o ozna­cza­niu drzwi imio­na­mi świę­tych mędr­ców). W Nowym Obrzę­dzie Bło­go­sła­wieństw (Tom II, stro­na 244) dopusz­czal­ne są 2 for­my: CMBJMJ.

   • AG, 6 stycznia 2018, 22:34

   Odpowiedz

   NOM też nie­któ­rzy uży­wa­ją.

  1. Odpowiedz

   To Dyrek­to­rium o poboż­no­ści ludo­wej i litur­gii z 17 grud­nia 2001, w któ­rym stoi jak byk K+M+B już nie obo­wią­zu­je? Wyba­czy Ksiądz, ale ja za zmia­na­mi w poso­bo­ro­wiu nie nadą­żam.

   link z frag­men­tem doku­men­tu:
   https://scontent.fwaw3‑1.fna.fbcdn.net/v/t1.0–9/10891447_809459229120128_2714625920393952661_n.png?oh=80cc45483984643efdffb96743a4d816&oe=5ABD1B14

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.