Blog Tomasza Dajczaka

Nauka

Nawet sobie nie wyobra­żasz ile cza­su ucie­ka na tak zwa­ne pier­dół­ki. Tu pięć minut, tam kwa­dran­sik, tu minut­ka — a gdy przyj­dzie chwi­la reflek­sji bie­ga­my z obłę­dem w oczach i sie­dzi­my do póź­na. Poże­ra­cze cza­su zeżar­ły Ci pół dnia. Jak więc się im nie dać? Naj­pierw musisz je roz­po­znać. Potrze­bu­jesz do tego plik małych kar­te­czek samo­przy­lep­nych oraz kart­kę papie­ru. […]

Czytaj dalej

Tak, są na świe­cie osob­ni­cy wie­rzą­cy w to, że Zie­mia jest pła­skim dys­kiem o śred­ni­cy oko­ło 25 tysię­cy kilo­me­trów. Bie­gun pół­noc­ny jest na środ­ku owe­go dys­ku, tak zwa­ny bie­gun połu­dnio­wy jest jego brze­giem, Słoń­ce i Księ­życ są nie­wiel­ki­mi cia­ła­mi krą­żą­cy­mi w odle­gło­ści oko­ło 5 tysię­cy kilo­me­trów nad pła­ską zie­mią przy­kry­tą holo­gra­ficz­nym skle­pie­niem nie­bie­skim. Praw­da o pła­skiej Zie­mi jest ukry­wa­na przez NASA, lot […]

Czytaj dalej

Przez wie­le lat uni­ka­łem jak ognia ole­ju rze­pa­ko­we­go. Wia­do­mo, kwas eru­ko­wy, nie­zdro­wy jak cho­le­ra. W domu go nie uży­wa­li­śmy, od lat do sma­że­nia oli­wa z oli­wek (uwa­ża­jąc by nie przy­pa­lić), sma­lec, masło kla­ro­wa­ne lub fry­tu­ra woło­wa. Jakieś dwa lata temu moje nega­tyw­ne nasta­wie­nie do rze­pa­ku zła­god­nia­ło. Po poczy­ta­niu sobie o tym, że kwa­su eru­ko­we­go prak­tycz­nie już nie ma, […]

Czytaj dalej

Ruch pla­net po nie­bo­skło­nie już od sta­ro­żyt­no­ści przy­spa­rzał pro­ble­mów astro­no­mom. Co praw­da trzy­ma­ły się mniej wię­cej Zodia­ku, ale nie poru­sza­ły się z god­no­ścią przy­na­leż­ną cia­łom zbu­do­wa­nym z kwin­te­sen­cji, tyl­ko przy­spie­sza­ły, zwal­nia­ły, kre­śli­ły zyg­za­ki, a nawet zawra­ca­ły. Aby to wyja­śnić oraz uczy­nić moż­li­wym obli­cza­nie pozy­cji pla­net w przy­szło­ści, powstał skom­pli­ko­wa­ny geo­cen­trycz­ny sys­tem pto­le­mej­ski. Aż do cza­sów Koper­ni­ka uwa­ża­no, że pla­ne­ty […]

Czytaj dalej

O koro­na­wi­ru­sie powo­du­ją­cym bie­żą­cą epi­de­mię wie­my parę rze­czy istot­nych w świe­tle dal­szych roz­wa­żań: jest wyso­ce zaraź­li­wy, pomię­dzy zara­że­niem a wystą­pie­niem obja­wów upły­wa nawet 14 dni, a istot­na część infek­cji prze­cho­dzi bez­ob­ja­wo­wo lub lek­ko. Śmier­tel­ność jest bli­ska zeru wśród dzie­ci i mło­dzie­ży, mała w śred­nich gru­pach wie­ko­wych i istot­na u senio­rów oraz cho­rych prze­wle­kle. Ozna­cza to nie­ste­ty jed­no: tej epi­de­mii nie da się […]

Czytaj dalej

Die­ta wegań­ska jest głu­po­tą, nie da się jej bowiem zbi­lan­so­wać bez suple­men­ta­cji wita­mi­ny B12, któ­ra w pro­duk­tach roślin­nych pra­wie nie wystę­pu­je. Co wię­cej, wszel­kie bada­nia nauko­we wyka­zu­ją, że mimo dostęp­no­ści bar­dzo uroz­ma­ico­nych pro­duk­tów spo­żyw­czych oraz aptecz­nych suple­men­tów die­ty, więk­szość wegan ma istot­ne nie­do­bo­ry roz­ma­itych wita­min, mikro oraz makro­ele­men­tów. Ale cóż, volen­ti non fit iniu­ria, prze­cież sami chcie­li, […]

Czytaj dalej

Wbrew temu, co się powszech­nie sądzi, Kościół wciąż uzna­je Księ­gę Rodza­ju za histo­rycz­ną (cho­ciaż oczy­wi­ście nie według współ­cze­snych kry­te­riów nauko­wych) i dopusz­cza zarów­no dosłow­ne rozu­mie­nie sied­miu dni stwo­rze­nia kil­ka tysię­cy lat temu, jak i rozu­mie­nie ale­go­rycz­ne z Wszech­świa­tem mają­cym miliar­dy lat. Do dzi­siaj w Mar­ty­ro­lo­gium Rzym­skim na dzień Boże­go Naro­dze­nia znaj­du­je się odczy­ty­wa­ne w wie­lu kościo­łach przed Paster­ką zda­nie „W […]

Czytaj dalej