Blog Tomasza Dajczaka

Moda

Więk­szość ludzi ubie­ra się źle. Wystar­czy rozej­rzeć się na uli­cy, w teatrze, koście­le czy urzę­dzie albo włą­czyć tele­wi­zor. Upa­dek mody tyczy się obu płci i wszyst­kich grup wie­ko­wych. Stro­je nie­od­po­wied­nie do sytu­acji, nie­dba­łe, źle dobra­ne — w któ­rych wyglą­da się nie­sto­sow­nie i nie­ko­rzyst­niej. Oso­by źle ubra­ne są albo tego nie­świa­do­me, albo uwa­ża­ją że mogą ubie­rać się jak chcą i kie­dy […]

Czytaj dalej

W fan­do­mie naj­lep­sze­go seria­lu wszech cza­sów wrze od paru mie­się­cy. Wybór Jodie Whit­ta­ker na odtwór­czy­nię roli kolej­ne­go Dok­to­ra spo­wo­do­wał spo­re kon­tro­wer­sje. Z jed­nej stro­ny: jak moż­na łamać uświę­co­ną tra­dy­cję dwu­na­stu (czy raczej trzy­na­stu licząc War Docto­ra) sam­ców płci męskiej, a do tego pach­nie to trans­sek­su­ali­zmem. Z dru­giej: naresz­cie, jest super, bo to kobie­ta, kobie­ty górą, czas prze­ła­mać męską […]

Czytaj dalej

Jakiś czas temu zapi­sa­łem troj­kę swych dzie­ci na zaję­cia taekwon­do we wro­cław­skim Klu­bie Samu­raj. Na począt­ku roku pozaz­dro­ści­łem im i zapi­sa­łem się sam. Muszę przy­znać, że nie było łatwo, ponie­waż od skoń­cze­nia stu­diów (rok 1999) przez dłu­gie lata nie upra­wia­łem żad­ne­go spor­tu. Co praw­da ponad dwa lata temu zaczą­łem jeź­dzić do pra­cy na rowe­rze (8 km w jed­ną […]

Czytaj dalej