Blog Tomasza Dajczaka

moda

Noszę koszu­le pra­wie codzien­nie, zarów­no do pra­cy, jak i do kościo­ła. Jak wie­dzą dobrze moi zna­jo­mi uwiel­biam koszu­le w paski i prąż­ki, zwłasz­cza z man­kie­ta­mi na spin­ki. Ponie­waż w Pol­sce wciąż poku­tu­je prze­ko­na­nie, że każ­da koszu­la na spin­ki jest z defi­ni­cji bar­dzo ele­ganc­ka, więc musi być bia­ła lub błę­kit­na — od paru lat kupu­ję wyłącz­nie koszu­le angiel­skie. Kraw­cy z Lon­dy­nu nie mają […]

Czytaj dalej

Ide­al­ny spo­sób skła­da­nia koszul, by nie pognio­tły się w waliz­ce lub sakwie rowe­ro­wej

Czytaj dalej

Jest pewien strój, w któ­rym każ­dy wyglą­da dobrze, nie­za­leż­nie od płci i syl­wet­ki 🙂

Czytaj dalej

Więk­szość ludzi ubie­ra się źle. Wystar­czy rozej­rzeć się na uli­cy, w teatrze, koście­le czy urzę­dzie albo włą­czyć tele­wi­zor. Jakie są tego przy­czy­ny i czy jest nadzie­ja na popra­wę sytu­acji?

Czytaj dalej

BBC opu­bli­ko­wa­ło sty­li­za­cję z któ­rą będzie­my się zma­gać co naj­mniej przez kolej­ny sezon. Gorzej być nie mogło.

Czytaj dalej