Blog Tomasza Dajczaka

Księga żywota i cudów brata Idziego: Rozdział II

W którym brat Idzi wyjaśnia co oznacza być patriotą

One­go cza­su przy­stą­pi­li do bra­ta Idzie­go mło­dzi ludzie ubra­ni w sza­ty husa­rią i żoł­nie­rza­mi wyklę­ty­mi zdo­bio­ne. I zapy­ta­li się kusząc go: «Nauczy­cie­lu, powiedz nam co ozna­cza być praw­dzi­wym patrio­tą». Brat Idzi odpo­wia­da­jąc im wycią­gnął lirę kor­bo­wą i zaśpie­wał: «Ojczy­znę kochać trze­ba i sza­no­wać. Nie dep­tać fla­gi i nie pluć na godło». I szem­ra­li mło­dzi ludzie mię­dzy sobą i zapy­ta­li go: «Mistrzu, tyl­ko tyle?»  A brat Idzi odpo­wia­da­jąc im rzekł: «Nie tyl­ko tyle, ale aż tyle». I chcie­li go za to obić pię­ścia­mi, ale on wyjął zza pazu­chy kij bejs­bo­lo­wy więc odstą­pi­li od nie­go.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.