Blog Tomasza Dajczaka

Księga żywota i cudów brata Idziego: Rozdział I

W którym Duch Święty powołuje brata Idziego i w świat iść mu każe.

Tu się zaczy­na księ­ga żywo­ta i cudów bra­ta Idzie­go z Wro­cła­wia, dla zbu­do­wa­nia poboż­no­ści chrze­ści­jan przez Tom­ka Torqu­ema­dę spi­sa­na. Zsta­ły się one rze­czy w Wilię Zie­lo­nych Świąt­ków w koście­le świę­te­go Paf­nu­ce­go na Soł­ty­so­wi­cach. Bli­ży­ła się pół­noc gdy dwóch ani­ma­to­rów modli­ło się o chrzest w Duchu Świę­tym dla Idzie­go. I kła­dli na nie­go ręce, a Duch nie nad­cho­dził, cho­ciaż inni na któ­rych ręce kła­dzio­no modli­li się języ­ka­mi nie­zna­ne­mi i pada­li w Duchu bez zmy­słów. I gdy pół­noc wybi­ła zstał się wicher wiel­ki i szum, a wszy­scy zlę­kli się bar­dzo. I Duch wylał się na Idzie­go jako ogień pło­ną­cy. I począł Idzi pro­ro­ko­wać jako mu Duch pozwa­lał. I rzekł tedy: «O nie­ro­zum­ni! Czyż nie wyzna­je­cie jed­ne­go chrztu na odpusz­cze­nie grze­chów? Dla­cze­go tedy o dwóch chrztach uczy­cie? I po co o dziw­ne i tajem­ni­cze spra­wy pro­si­cie? Czy nie wystar­cza­ją wam sied­mio­ra­kie dary Ducha świę­te­go na bierz­mo­wa­niu otrzy­ma­ne? Czy nie wie­cie, że Duch w lek­kim powie­wie przy­cho­dzi?» I dzi­wo­wa­li się wszy­scy, a Idzi mówił: «Dla­cze­go wzgar­dzi­li­ście sakra­men­ta­mi Kościo­ła i pro­si­li­ście here­tyc­kich mini­strów o Ducha świę­te­go? Czyż złe drze­wo dobre owo­ce może wyda­wać? Zapraw­dę powia­dam wam, zie­lo­no­świąt­kow­cy i bap­ty­ści przed wami w nie­bie­siech zasię­dą!» I obró­ciw­szy się na pię­cie odda­lił się. I rzu­cił pra­cę, a kupiw­szy lirę kor­bo­wą dnie całe spę­dzał śpie­wa­jąc pie­śni naboż­ne i pro­ro­ku­jąc w przej­ściu pod­ziem­nym na Świd­nic­kiej.

1 komentarz

    • Idzi, 27 stycznia 2018, 16:28

    Odpowiedz

    Bar­dzo mnie zain­te­re­so­wał ten opis Księ­gi żywo­ta Idzie­go bo mam tak­że imię Idzi miesz­kam w Byd­gosz­czy doświad­czy­łem chrztu w Duchu świę­tym mówię inny­mi języ­ka­mi i jestem Zie­lo­no­świąt­kow­cem, chciał­bym poznać Idzie­go opi­sa­ne­go w tym arty­ku­li­ku wnio­sku­ję że miesz­ka on w Soł­ty­so­wi­cach bo mam prze­ko­na­nie że mieć imię Idzi to nie przy­pa­dek ale wyróż­nie­nie. Pro­szę o Kon­takt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.