Blog Tomasza Dajczaka

Archiwum: Wrzesień 2018

Noszę koszu­le pra­wie codzien­nie, zarów­no do pra­cy, jak i do kościo­ła. Jak wie­dzą dobrze moi zna­jo­mi uwiel­biam koszu­le w paski i prąż­ki, zwłasz­cza z man­kie­ta­mi na spin­ki. Ponie­waż w Pol­sce wciąż poku­tu­je prze­ko­na­nie, że każ­da koszu­la na spin­ki jest z defi­ni­cji bar­dzo ele­ganc­ka, więc musi być bia­ła lub błę­kit­na — od paru lat kupu­ję wyłącz­nie koszu­le angiel­skie. Kraw­cy z Lon­dy­nu nie mają […]

Czytaj dalej