Blog Tomasza Dajczaka

Archiwum: Grudzień 2017

Są na świe­cie osob­ni­cy wie­rzą­cy w to, że Zie­mia jest pła­skim dys­kiem o śred­ni­cy oko­ło 25 tysię­cy kilo­me­trów.

Czytaj dalej

Ide­al­ny spo­sób skła­da­nia koszul, by nie pognio­tły się w waliz­ce lub sakwie rowe­ro­wej

Czytaj dalej

Jakieś dwa lata temu moje nega­tyw­ne nasta­wie­nie do rze­pa­ku zła­god­nia­ło. Chy­ba przed­wcze­śnie.

Czytaj dalej

Jako fan seria­lu z Davi­dem Suche­tem sze­dłem do kina z pew­ną nie­śmia­ło­ścią.

Czytaj dalej